Olomouc
Informační centrum, Horní máměstí - radnice, 772 00 Olomouc
Tel. 585 513 385

   Olomouc - páté největší město v České republice ležící v srdci Moravy je právem nazýváno "perlou na zelené podušce". Toto stotisícové město položené na řece Moravě je tradiční obchodní a dopravní křižovatkou a vytváří bránu do pohoří Jeseníků. Díky svému historickému významu, starobylé univerzitě, kulturní, vojenské a církevní moci se město stalo opravdovým centrem regionu po staletí nazývaného Haná.

Radnice a sloup Nejsvětější Trojice

   Město Olomouc vzniklo v 10. století jako středisko světské a církevní moci. Počátkem 11. století byl vystavěn kamenný hrad, v němž se usídlil první moravský údělný kníže Břetislav a jeho nástupci, které posléze vystřídali moravská markrabata a čeští panovníci. Protějškem této politické moci byla církev, reprezentovaná již od roku 1063 druhým nejstarším biskupským úřadem v českých zemích, v roce 1777 povýšeným na arcibiskupství. Třinácté století přineslo Olomouci velký kulturní a obchodní rozmach završený privilegiem Jana Lucemburského, které označilo Olomouc za hlavní město Moravy. V době husitských válek stáli olomoučtí proti Husovu učení. Bojovné katolictví tak vyústilo v odpor proti Jiřímu z Poděbrad a v bezvýhradnou podporu jeho konkurenta, uherského krále Matyáše, který se v roce 1469 nechal v Olomouci korunovat za českého krále.

Náměstí z výšky

   Hospodářský rozkvět města byl přerušen třicetiletou válkou, kdy město bylo na osm let obsazeno Švédy a z větší části zničeno a obyvatelstvo vyhnáno. Olomouc, dosud hlavní město Moravy, tak ztratila své vůdčí postavení v zemi a všechny zeměpanské úřady byly přeloženy do Brna. Za tuto ztrátu byla městu poskytnuta více než pochybná náhrada, když jej císař Ferdinand III. v roce 1655 prohlásil pevnostním městem.
  Nové město bylo vystavěno již v barokním slohu. Přeměna města ve vojenskou pevnost, vybudovanou v polovině 18. století, ochránila pro současnost podobu města, avšak zabránila jeho hospodářskému rozvoji. Revoluční hnutí roku 1848 zasáhlo výrazně i Olomouc. Pevnostní posádka i celkový ráz města způsobili, že zde našel útočiště rakouský císařský dvůr. Nastěhoval se sem v říjnu a začátkem prosince předal v arcibiskupském paláci císař Ferdinand V. moc do rukou Františka Josefa I. K bourání hradeb bylo přikročeno až v 70. letech 19. století.

Arcibiskupský palác

   Po vzniku Československa získalo ve městě převahu české obyvatelstvo. Toho bylo dosaženo v roce 1919 vytvořením tzv. Velké Olomouce, kdy bylo k dosavadnímu městu připojeno třináct sousedních obcí. Tento krok umožnil ekonomické a stavební rozšíření města, podstatně se zvýšil průmyslový potenciál, především v potravinářském a strojírenském odvětví.

Centrum města

  Olomouc se zapsala i do kulturních dějin země. Tradice městského a církevního školství našla uplatnění v založení druhé nejstarší univerzity v českých zemích. Centrum Olomouce obklopené prstencem parků a středověkých hradeb má po Praze statut druhé nejstarobylejší a největší městské památkové rezervace v České republice.

Panorama města

   Patrné je to na první pohled, kdy každého návštěvníka upoutají nad městem se tyčící věže novogotické katedrály sv. Václava, barokního chrámu Panny Marie Sněžné, kostela sv. Michala a radnice s orlojem. Za shlédnutí také stojí tzv. Přemyslovský hrad, postavený v románském stylu, novogotický chrám sv. Mořice se známými Englerovými varhanami, klášter Hradisko, přestavěný v 17. století do barokní podoby, či soubor šesti olomouckých barokních kašen.

Merkurova kašna   kašna Tritonů   Herkulova kašna   Jupiterova kašna

   Čestný sloup Nejsvětější Trojice byl v prosinci 2000 zapsán do seznamu Světového kulturního dědictví UNESCO. Současná citlivá obnova historického jádra umocňuje genia loci města a dává vyniknout průčelím paláců, barokním sousoším a romantickým zákoutím uliček.