Třeboň
Informační centrum, Masarykovo nám. 103, 379 01 Třeboň
Tel. 384 721 169

Masarykovo náměstí v Třeboni

   Počátky města sahají asi do poloviny 12. století, kdy na jedné ze stezek procházejících širokým pohraničním hvozdem vznikla malá osada či snad jen dvorec. V roce 1366 se vlastníky Třeboně a přilehlého panství stali bratři z Rožmberka, za nichž město nabylo na významu a bohatství. Již následujícího roku založili Rožmberkové v Třeboni klášter a roku 1376 udělili městu tzv. právo měst královských. Největšího rozmachu dosáhla Třeboň v 16. a na počátku 17. století, zejména za vlády posledních dvou Rožmberků, bratří Viléma a Petra Voka z Rožmberka. Roku 1660 se stali novými vlastníky třeboňského panství Schwarzenbergové, v jejichž držení pak zůstalo až do dvacátého století.
   Náměstí. Přirozeným centrem města Třeboně je jeho náměstí, obklopené měšťanskými domy s renesančními a barokními štíty. Nejvýznamnějším objektem na náměstí je stará radnice se třemi polokruhovými arkádami a 31 metrů vysokou věží, vystavěnou roku 1638.

část severní strany třeboňského náměstí

   Z domů naproti radnici vyniká hotel "U bílého koníčka", který je současně jedním z prvních dokladů renesančního slohu ve městě. Vznikl již v roce 1544. Východní stranu náměstí uzavírá Hradecká brána, jejíž jádro pochází z let 1525 - 27, kdy se brána stala součástí zdokonaleného městského opevnění. Uprostřed náměstí stojí renesanční kamenná kašna z roku 1569 s kruhovými reliéfy antických hlav. Vedle kašny stojí barokní Mariánský sloup, který je dílem českobudějovického kameníka Leopolda Hubera.    Děkanský kostel sv. Jiljí. Kostel sv. Jiljí s vysokou věží dominuje souboru budov někdejšího augustiniánského kláštera. Při založení kláštera Augustiniánů v roce 1367 se stal původně farní kostel sv. Jiljí kostelem klášterním a ihned byl zásadně přestavován. Vnější podoba kostela, třebaže dokonalých proporcí, jen málo vypovídá o vnitřním prostoru.

Třeboňská Madona v kostele sv. Jiljí

   Po dokončení stavby byl klášterní kostel vybaven zařízením vysoké umělecké hodnoty. Desky z hlavního oltáře, dílo tzv. Mistra třeboňského oltáře, náleží k vrcholným dílům české gotické malby. Dále to byly dvě pozoruhodné plastiky ze skupiny Kalvárie a opuková socha Madony z doby kolem 1450, která z uvedených děl jediná zůstala umístěna v kostele. Oltáře i většina ostatního zařízení jsou barokní.

Schwarzenberská hrobka

   Nedaleko Třeboně, při jihovýchodní straně rybníka Svět, se nachází monumentální novogotická Schwarzenberská hrobka. Vznikla v letech 1874 - 1877 podle stavebních plánů architekta F. D. Deworetzského. Na stavbě hrobky se podíleli řemeslníci z celých jižních Čech a za dva a půl roku bylo prostavěno 251 tisíc zlatých.    Střízlivému prostoru kaple dominuje hlavní oltář, zasvěcený Božskému Vykupiteli, vytvořený sochařem Josefem Pokorným z bílého pískovce, sádry a istrijského mramoru. Na ostění oken a dveří byl použit mušlový vápenec, dovezený z Českého ráje a z rakouských nalezišť. V samotné hrobce, umístěné pod kaplí, se nachází umělecky cenný mramorový sarkofág, vytvořený Alexandrem Trippelem v roce 1789, který byl do hrobky dovezen dodatečně z Vídně. Pozoruhodný na něm je tenký mramorový řetízek čítající 83 článků, který vytváří dojem, jako by byl volně položený.

Třeboň, měststká památková rezervace